Regulamin rezerwacji

Aktualizacja: 07.01.2020r.

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
 4. PŁATNOŚĆ
 5. ZWROT
 6. WYKLUCZENIA
 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 8. DANE OSOBOWE
 9. PŁATNOŚCI DOTPAY
 10. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Definicje:
  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  FIRMA, USŁUGODAWCA – Centrum Beata Wasicka, ul. Reformacka 22, 80-808 Gdańsk, NIP: 5811798767
  FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
  REZERWACJA - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.
  STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym centrum-dziecka.pl.
  USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.
  USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.
  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym centrum-dziecka.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.
  1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
  1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

  2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.
  Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Rejestracja. Umów się na wizytę” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty), (2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję” oraz (3) potwierdzeniu chęci dokonania Rezerwacji poprzez podanie kodu SMS przesłanego automatycznie na podany numer telefonu komórkowego – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.
  Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.
  2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

  3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
  3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

 4. PŁATNOŚĆ

  4.1. Płatność za Pierwszą wizytę u:
  Fizjoterapeuty, Logopedy, Psychologa, Terapeuty Widzenia oraz za Diagnozę SI odbywa się przy PIERWSZEJ REZERWACJI i jest opłacana z góry za pośrednictwem systemu płatności online.
  4.2. Jeśli płatność nie zostanie zrealizowana, rezerwacja zostanie automatycznie ANULOWANA 72h przed jej planowanym terminem- aby tego uniknąć OPŁAĆ wizytę od razu przy pierwszej rezerwacji klikając przycisk PŁACĘ ONLINE (Regulamin płatności online)
  4.3. Płatność za pozostałe usługi nie wymienione w pkt. 4.1 może być zrealizowana TYLKO i WYŁĄCZNIE na miejscu gotówką lub za pomocą terminala płatniczego przed wejściem do gabinetu.
  4.4. O każdym działaniu w systemie rezerwacji USŁUGODAWCA poinformuje KLIENTA za pośrednictwem wiadomości email lub/oraz SMS.

 5. ZWROTY

  5.1. Jeśli USŁUGA zostanie odwołana 24h i wcześniej przed jej planowanym terminem, płatność w całości przechodzi na następny, możliwy termin.
  5.2. Jeśli wizyta zostanie odwołana do 20h przed jej planowanym terminem, wówczas zostaje potrącone 50% wartości wizyty/pierwszej wizyty.
  5.3. Jeśli wizyta zostanie odwołana w dniu planowanego terminu, wówczas KLIENT nie otrzyma zwrotu pieniędzy, a w przypadku usług innych niż wymienione w pkt. 4.1 zostanie wygenerowana płatność internetowa- w przypadku nieuregulowania należności zostanie zablokowana możliwość ponownej rejestracji w serwisie Asysto.

 6. WYKLUCZENIA

  6.1. Jeśli klient 3 razy pod rząd odwoła wizytę do 20h przed jej planowanym terminem, wówczas zobowiązany będzie do płatności z góry za umówioną wizytę.
  6.2. Jeśli klient odwoła 3 razy pod rząd wizytę w dniu planowanej wizyty zostanie zablokowana mu możliwość rezerwacji w systemie Asysto.

 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  7.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: Reformacka 22, 80-808 Gdańsk lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@centrum-dziecka.pl.
  7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 8. DANE OSOBOWE

  8.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta zawierającego umowę jest Firma CENTRUM Beata Wasicka. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca/Firma zapewnia kupującym realizację uprawnień wynikających z powyższej ustawy oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów.
  8.2. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy zawartej z Usługodawcą/Firmą. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
  8.3. Usługobiorca/Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez CENTRUM Beata Wasicka zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od CENTRUM Beata Wasicka informacji handlowych oraz usługowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  8.4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w umowie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy z Usługodawcą/Firmą.
  8.5. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy/Firmy. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy/Firmy wskazany na wstępie.

 9. PŁATNOŚCI DOTPAY

  9.1. Operatorem płatności na stronie centrum-dziecka.pl jest firma Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
  9.2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
  9.3. Szczegółowy REGULAMIN dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay dostępny jest na STRONIE OPERATORA
 10. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  10.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  10.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających Stronę Internetową w następujących celach:
  dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej.
  prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Strony Internetowej.
  10.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
  10.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  10.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Internet Explorer
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  10.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Strony Internetowej (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  11.1. Umowy zawierane są w języku polskim.
  11.2. Zmiana Regulaminu:
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
do góry